RSS Feed     Twitter     Facebook

Về việc lập Hóa đơn điều chỉnh giảm giá, chiết khấu thương mại

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
Font size:

Căn cứ khoản 22 Điều 7, Mục I, Chương II Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì:

“Giá tính thuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 21 Điều này bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức giảm giá bán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm, đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc giảm giá bán, chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền giảm giá, chiết khấu cảu hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền giảm giá, chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) giảm giá, chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào”.

Trường hợp Công ty đang sử dụng hệ thống quản lý và hệ thống phần mềm kế toán áp dụng chung cho toàn bộ các Công ty trong tập đoàn Lotte trên toàn cầu, hệ thống này chỉ có thể lưu trữ một bảng giá cố định cho mỗi mặt hàng trên hệ thống và chưa hỗ trợ ghi nhận giảm giá, chiết khấu trên hóa đơn giá trị gia tăng khi bán ra của Công ty thì hàng tháng, quý, năm. Khi kết thúc chương trình (kỳ) giảm giá, Công ty căn cứ vào doanh số hàng hóa thực tế đạt được quy định tại hợp đồng hoặc chính sách chiết khấu giữa Công ty với các khách hàng, Công ty xuất hóa đơn giá trị gia tăng điều chỉnh, trên hóa đơn ghi rõ giảm giá hàng bán, hoặc chiết khấu thương mại, thuế GTGT kèm theo bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế GTGT điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, Công ty và các khách hàng kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế GTGT đầu ra, đầu vào theo quy định.

Trích Công văn số 2966/CT-TTHT ngày 2/5/2012 của Cục Thuế TP. HCM Về hóa đơn đối với trường hợp giảm giá, chiết khấu thương mại.

Share with: Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply