RSS Feed     Twitter     Facebook

Thông tư 102 về chế độ công tác phí nước ngoài

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
Font size:

Chế độ công tác phí nước ngoàiThông tư 102 về chế độ công tác phí nước ngoài

Thông tư 102/2012/TT-BTC ngày 21/06/2012 quy định chế độ công tác phí nước ngoài có hiệu lực từ ngày 10/08/2012; thay thế Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005; bãi bỏ Điều 2 Thông tư số 142/2009/TT-BTC ngày 14/7/2009

Thông tư 102/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí. Thông tư đính kèm Bảng định mức tiền thuê phòng, tiền ăn, tiêu vặt và tiền đi lại tại mỗi quốc gia. Định mức này làm cơ sở để thanh toán công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước được cử đi công tác ở nước ngoài.

Áp dụng Thông tư 102/2012/TT-BTC

Đối tượng áp dụng của Thông tư 102/2012/TT-BTC là cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị được cử đi công tác hoặc được cử đi bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí. Tuy nhiên, chế độ công tác phí nước ngoài này cũng được áp dụng cho doanh nghiệp và cá nhân trong trường hợp:

+ Đối với doanh nghiệp thì định mức chế độ công tác phí nước ngoài này được dùng làm cơ sở để tính vào chi phí hợp lý các khoản chi phí công tác ở nước ngoài (không quá 2 lần, quy định tại tiết g, khoản 2, Điều 1 Thông tư số 18/2011/TT-BTC ). Riêng định mức công tác phí trong nước vẫn đang áp dụng theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010.

+ Đối với cá nhân thì mức phụ cấp công tác phí nếu không vượt quá định mức của Thông tư này thì miễn tính thuế TNCN. Phần vượt định mức (nếu có) sẽ bị tính thuế TNCN.

Download Thông tư 102/2012/TT-BTC

Share with: Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply