RSS Feed     Twitter     Facebook

Posts Tagged ‘thue tncn’

Thông tư 111 hướng dẫn về Thuế TNCN năm 2013

Thông tư 111 hướng dẫn về Thuế TNCN năm 2013

Thông tư số 111/2013/TT-BTC Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của […]

Cập nhật chính sách thuế 08-2013

1- Điểm tin pháp luật Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế. Công văn số 8356/BTC-TCHQ [Co sua doi, bo sung]  ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính Về việc hướng […]

11 đại gia bị truy thu gần 11 tỷ đồng thuế TNCN

Cục Thuế TP.HCM vừa truy thu 10,8 tỉ đồng thuế TNCN của 11 “đại gia” và khẳng định tiếp tục rà soát để truy thu thuế hàng loạt “đại gia” khác.   Cán bộ thuế hướng dẫn kê khai thuế TNCN tại TP.HCM – Ảnh: D.Đ.Minh.     Việc truy thu trên được thực hiện […]

Khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thời vụ

Khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thời vụ – Tại Điều 1 Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 04/08/2011 sửa đổi Điều 5 Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 Bộ Tài chính (có hiệu lực kể từ ngày 19/09/2011) sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 […]

Có hộ khẩu thì được xem là cá nhân cư trú

Tại Điểm 1.2.1 Khoản 1 Mục I Phần A, Điểm 2.9.1 Khoản 2 Mục II Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN có quy định: “Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau: … Có nơi ở đăng ký […]

Thu nhập từ 2 nơi có HĐLĐ khấu trừ thuế TNCN theo biểu lũy tiến

Khấu trừ thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở hai nơi đều có hợp đồng lao động. – Tại khoản 1, Điều 30 Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy […]

Thuế TNCN đối với thu nhập từ việc cho thuê tài sản chung của hai vợ chồng

Quy định về tài sản chung của hai vợ chồng. Tại khoản 1, Điều 27 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 quy định tài sản chung của vợ chồng: “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh […]

Thuế suất thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản

Thuế suất thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản Tại Điều 2 Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 04/8/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 5 Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “3.5.3. Việc xác định thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng […]

Thủ tục quyết toán thuế TNCN, hoàn thuế TNCN

Quy định thủ tục quyết toán thuế TNCN và hoàn thuế TNCN Tại khoản 2, khoản 3, khoản 6 Điều 14, Chương II, Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: – Các tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế không phân biệt có phát sinh khấu […]

Bảng kê thời gian và tiền lương làm đêm, làm thêm giờ

Bảng kê thời gian và tiền lương làm đêm, làm thêm giờ. Tại điểm 9.2, Mục III – Các khoản thu nhập được miễn thuế – Phần A, Thông tư số 84/2008/TT-BTC hướng dẫn: “9.2. Đơn vị sử dụng lao động phải lập bảng kê phản ánh rõ thời gian làm đêm, làm thêm giờ, […]