RSS Feed     Twitter     Facebook

Posts Tagged ‘thue thu nhap doanh nghiep’

Thông tư 180 về chi trợ cấp mất việc làm

Thông tư số 180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp. Theo Thông tư này, kể từ năm tài chính 2012, các doanh nghiệp không được trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất […]

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm Doanh nghiệp thuộc diện tham gia BHTN bắt buộc (từ 10 lao động trở lên) không được hạch toán "Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm" vào chi phí hợp lý. – Tại khoản 3, khoản 4 Điều 2; khoản 6 Điều 139, khoản 1 Điều […]

Chi mua phiếu ăn được chấp nhận là chi phí hợp lý

Chi phí mua phiếu ăn được chấp nhận là chi phí hợp lý mà không cần kèm theo Hóa đơn. – Căn cứ khoản 1 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2012 trở đi): “ […]

Thông tư 123 thuế TNDN 2012

Thông tư 123 thuế TNDN 2012

Thông tư 123/2012/TT-BTC ban hành ngày 27 tháng 07 năm 2012. Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành […]

Mẫu kê khai thuế TNDN đối với doanh nghiệp kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN

Mẫu kê khai thuế TNDN đối với doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng được hưởng ưu đãi thuế Căn cứ Mục III Phần G, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản Căn cứ tiết c […]