RSS Feed     Twitter     Facebook

Posts Tagged ‘luat lao dong’

Luật lao động năm 2012

Luật lao động Luật số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội Về Luật lao động 2012. Bộ Luật này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2013, thay thế hoàn toàn Bộ Luật lao động đã ban hành năm 1995 và các Luật sửa đổi bổ sung cho Bộ Luật này, bao gồm: Luật số […]