RSS Feed     Twitter     Facebook

Posts Tagged ‘khau tru thue’

Khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thời vụ

Khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thời vụ – Tại Điều 1 Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 04/08/2011 sửa đổi Điều 5 Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 Bộ Tài chính (có hiệu lực kể từ ngày 19/09/2011) sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 […]

Khấu trừ thuế GTGT tổn thất trước ngày 01/03/2012

Tổng cục Thuế trả lời công văn của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đề nghị hướng dẫn về việc áp dụng quy định đối với việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng do thiên tai, hỏa hoạn của Công ty cổ phần Bao bì Nhơn Trạch như sau: Căn cứ […]

Khấu trừ thuế GTGT đối với thanh toán bù trừ

Hàng hoá, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa bán ra; bù trừ công nợ, thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng mà các phương thức thanh toán này được quy […]