RSS Feed     Twitter     Facebook

Posts Tagged ‘dang ky thue’

Thông tư 80 về đăng ký thuế

Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 Thông tư 80 hướng dẫn Luật Quản lý thuế 78/2006/QH11 về đăng ký thuế, có hiệu lực từ ngày 01/07/2012. Thông tư 80/2012/TT-BTC này quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số […]