RSS Feed     Twitter     Facebook

Khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thời vụ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4.33 out of 5)
Loading ... Loading ...
Font size:

Khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thời vụ

- Tại Điều 1 Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 04/08/2011 sửa đổi Điều 5 Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 Bộ Tài chính (có hiệu lực kể từ ngày 19/09/2011) sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 qui định:

“Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hoá; tiền lương, tiền công, tiền dịch vụ khác, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 1.000.000 đồng/lần trở lên thì thực hiện khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫn sau:

- Áp dụng mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trả cho các cá nhân có mã số thuế và 20% đối với cá nhân không có mã số thuế, trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng (như tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lý xổ số).

Tổ chức ký hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ với các cá nhân, tổ chức ký hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ có trách nhiệm thông báo cho các cá nhân về tỷ lệ khấu trừ nêu trên để cá nhân làm thủ tục xin cấp mã số thuế.

Cơ quan thuế thực hiện cấp ngay mã số thuế trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ xin cấp mã số thuế.

- Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế (kể cả đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số) theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (ví dụ cá nhân có thu nhập không đến 48 triệu đồng/năm nếu độc thân hoặc dưới 67,2 triệu đồng/năm nếu có 01 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng hoặc dưới 86,4 triệu đồng/năm nếu có 02 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng,…) thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo Mẫu số 23/BCK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN. Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm, tổ chức chi trả thu nhập vẫn phải cung cấp danh sách và thu nhập của những người chưa đến mức khấu trừ thuế cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân thuê lao động theo hợp đồng thời vụ từ trên 03 tháng đến dưới 12 tháng thì không áp dụng khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên mà thực hiện tạm khấu trừ thuế theo Biểu luỹ tiến từng phần tính trên thu nhập tháng.”

- Căn cứ Công văn số 3847/TCT-TNCN ngày 21/9/2009 của Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện thuế Thu nhập cá nhân;

Trường hợp Công ty ký hợp đồng lao động thời vụ với người lao động kỳ hạn dưới 3 tháng thì khi chi trả tiền lương, tiền công Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên tổng mức chi trả từ 1.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân có mã số thuế, hoặc khấu trừ theo tỷ lệ 20% nếu cá nhân không có mã số thuế. Nếu người lao động chỉ có duy nhất thu nhập tại Công ty, ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh không đến mức phải nộp thuế thì người lao động làm bảng cam kết theo Mẫu số 23/BCK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC 28/02/2011 của Bộ Tài chính, Công ty tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN nhưng hết năm Công ty phải quyết toán, kê khai chi tiết từng cá nhân không phân biệt có hay không có số thuế TNCN phải khấu trừ vào mẫu 05B/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Trường hợp người lao động liên tục ký hợp đồng thời vụ với Công ty, mỗi lần dưới ba tháng nhưng cả năm cá nhân có tổng thời gian lao động tại Công ty từ 3 tháng đến dưới 12 tháng thì Công ty tạm khấu trừ thuế TNCN theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần, người lao động thực hiện đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo quy định.

Trích Công văn số 6739/CT-TTHT ngày 6/9/2012 của Cục Thuế TP. HCM Về thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Share with: Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply