RSS Feed     Twitter     Facebook

Giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
Font size:

giam tru gia canhGiảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc

Giảm trừ gia cảnh trong trường hợp thay đổi nơi làm việc

- Tại Điểm 3.1.9, Mục I Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn:

“Đối tượng nộp thuế chỉ phải nộp hồ sơ chứng minh cho một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ kể cả trường hợp đối tượng nộp thuế thay đổi nơi làm việc, thay đổi nơi kinh doanh…”.

Như vậy, trường hợp đối tượng nộp thuế thay đổi nơi làm việc, đến khi quyết toán thuế TNCN mới thông báo cho tổ chức chi trả thu nhập và gửi kèm theo tài liệu để chứng minh là đã nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc thì đối tượng nộp thuế vẫn được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm quyết toán thuế.

 

Đăng ký giảm trừ gia cảnh khi thay đổi về người phụ thuộc

- Tại Điểm 3.1.8, Mục I Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC hướng dẫn:

“Trong năm nếu có sự thay đổi về người phụ thuộc so với đăng ký đầu năm thì chậm nhất là sau 30 ngày kể từ ngày có thay đổi (tăng, giảm), đối tượng nộp thuế cần khai 02 bản đăng ký điều chỉnh người phụ thuộc theo mẫu số 16/ĐK-TNCN … gửi cho cơ quan trả thu nhập”.

Như vậy, đối với trường hợp điều chỉnh giảm người phụ thuộc so với đăng ký đầu năm thì đối tượng nộp thuế cần lập 02 bản đăng ký điều chỉnh người phụ thuộc theo Mẫu số 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính. Tờ khai Mẫu số 16/ĐK-TNCN mới lập có tác dụng thay thế tờ khai Mẫu số 16/ĐK-TNCN trước đây, đối tượng nộp thuế chỉ khai những người phụ thuộc đang tính giảm trừ, không khai người phụ thuộc muốn điều chỉnh giảm.

 

Trích công văn số 1900/TCT-TNCN ngày 4/6/2012 của Tổng cục Thuế Về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Share with: Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply