RSS Feed     Twitter     Facebook

Chiết khấu thương mại

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
Font size:

Chiết khấu thương mại

Theo quy định tại Khoản 22 Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì:


“…Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức giảm giá bán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm, đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc giảm giá bán, chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền giảm giá, chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền giảm giá, chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) giảm giá, chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào…”.

Tại công văn số 1215/TCT-CS ngày 06/4/2012 của Tổng cục Thuế hướng dẫn:

“Cục thuế lưu ý nội dung này khi kiểm tra bên mua. Nếu bên mua không kịp thời kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo hóa đơn điều chỉnh vào kỳ kê khai phát sinh hóa đơn điều chỉnh thì bị xử phạt theo quy định của Luật Quản lý thuế”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Cargill Việt Nam thực hiện chính sách bán hàng có chiết khấu thương mại dựa trên doanh số mua hàng đạt được trong tháng/quý/năm cho khách hàng thì Công ty thực hiện giảm trừ các khoản giảm giá, chiết khấu thương mại trên hóa đơn bán hàng hóa của lần mua cuối cùng hoặc hóa đơn bán hàng hóa của kỳ tiếp sau.

Trường hợp số tiền giảm giá, chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) giảm giá, chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu vào, đầu ra vào kỳ kê khai thuế của tháng phát sinh hóa đơn điều chỉnh. Công ty và khách hàng của Công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác của hóa đơn điều chỉnh. Trường hợp khách hàng của Công ty không kịp thời kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo hóa đơn điều chỉnh vào kỳ kê khai phát sinh hóa đơn điều chỉnh thì bị xử phạt theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Trích Công văn số 1463/TCT-CS ngày 3/5/2012 của Tổng cục Thuế Về việc lập hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đối với các khoản giảm giá hàng bán và hỗ trợ khách hàng.

Share with: Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply